Kategoria: Projekty unijne

Jestem, pamiętam

O projekcie Aktualności Do pobrania Dokumenty rekrutacyjne O projekcie Beneficjent Joanna Mirowska-Wieczorek Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Zdrowia Psychosomatycznego VIAMED dnia 01.03.2022r. rozpoczął realizację projektu „Jestem, pamiętam” nr RPLU.11.02.00-06-0143/20. Projekt realizowany jest na terenie miasta Lublin w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś 11: WŁĄCZENIE SPOŁECZNE, Działanie 11.2: „Usługi społeczne i […]

Dobry start

O projekcie Aktualności Dokumenty rekrutacyjne Do pobrania O projekcie Celem głównym projektu jest: wzrost integracji i aktywizacji społecznej oraz zawodowej i poprawa dostępu do zatrudnienia 42 (27 K/ 15 M) osób dorosłych wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób bezrobotnych i biernych zawodowo z terenu województwa lubelskiego do 31.12.2022r.   Grupę docelową stanowić […]

Kompas aktywności

O projekcie Aktualności Dokumenty rekrutacyjne Do pobrania O projekcie Celem głównym projektu jest: Integracja  społeczna oraz poprawa dostępu do rynku pracy 100 osób niepełnosprawnych (55 Kobiet/45 Mężczyzn) z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19.08.1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 546) i osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia […]

VIA SUBSYDIUM

O projekcie Aktualności Dokumenty rekrutacyjne Do pobrania O projekcie Celem głównym projektu jest: Integracja  społeczna oraz poprawa dostępu do rynku pracy 100 osób niepełnosprawnych (55 Kobiet/45 Mężczyzn) z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19.08.1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 546) i osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z […]

ALTERNATYWA – kompleksowy program na rzecz integracji społeczno-zawodowej

O projekcie Aktualności Dokumenty rekrutacyjne Do pobrania O projekcie Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie oraz wzrost integracji społeczno-zawodowej 60 osób pozostających bez zatrudnienia, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w 100% osób z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami psychicznymi), zamieszkujących województwo lubelskie, poprzez realizację kompleksowego programu integracji społecznej i zawodowej prowadzącego do nabycia […]

„Bądź AKTYWNY – czas na DZIAŁANIE!”

O projekcie Aktualności Dokumenty rekrutacyjne Do pobrania O projekcie ZAKOŃCZONO REALIZACJĘ PROJEKTU Celem głównym projektu było zwiększenie szans na zatrudnienie oraz wzrost integracji społeczno –zawodowej 48 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, osób pozostających bez zatrudnienia, w 100 % osób z niepełnosprawnościami, zamieszkałych w woj. lubelskim (zgodnie z Kodeksem Cywilnym), poprzez realizację kompleksowego programu integracji […]

Przyszłościowe kwalifikacje

Zakończyliśmy realizację projektu pt. „Przyszłościowe kwalifikacje” w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. Projekt skierowany był do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa dolnośląskiego, działających w branży informatycznej. Podczas realizacji projektu – od 1 listopada […]

Nowoczesne Budownictwo

Zakończyliśmy realizację projektu pt.: „Nowoczesne budownictwo” w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. Projekt skierowany był do 24 mikroprzedsiębiorstw z obszaru województwa lubelskiego, prowadzących działalność w branży budowlanej. Podczas realizacji projektu w okresie od 01.05.2013r. do 30.11.2013r., […]

W młodości siła i potencjał

Informujemy, iż zakończyliśmy realizację projektu pt. „W młodości siła i potencjał”, w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt skierowany był do osób w wieku 15–27 lat, niezatrudnionych, zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia i ubóstwa, […]

Budujemy sukces

Informujemy, iż z dniem 30 czerwca 2014 r. zakończyliśmy realizację projektu pt. „Budujemy sukces”, w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. Grupę docelową w Projekcie stanowiło 40 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa opolskiego, prowadzących […]