Kategoria: w trakcie realizacji

Jestem, pamiętam

O projekcie Aktualności Do pobrania Dokumenty rekrutacyjne O projekcie Beneficjent Joanna Mirowska-Wieczorek Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Zdrowia Psychosomatycznego VIAMED dnia 01.03.2022r. rozpoczął realizację projektu „Jestem, pamiętam” nr RPLU.11.02.00-06-0143/20. Projekt realizowany jest na terenie miasta Lublin w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś 11: WŁĄCZENIE SPOŁECZNE, Działanie 11.2: „Usługi społeczne i […]

Dobry start

O projekcie Aktualności Dokumenty rekrutacyjne Do pobrania O projekcie Celem głównym projektu jest: wzrost integracji i aktywizacji społecznej oraz zawodowej i poprawa dostępu do zatrudnienia 42 (27 K/ 15 M) osób dorosłych wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób bezrobotnych i biernych zawodowo z terenu województwa lubelskiego do 31.12.2022r.   Grupę docelową stanowić […]