ALTERNATYWA – kompleksowy program na rzecz integracji społeczno-zawodowej

eulogo

O projekcie

Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie oraz wzrost integracji społeczno-zawodowej 60 osób pozostających bez zatrudnienia, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w 100% osób z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami psychicznymi), zamieszkujących województwo lubelskie, poprzez realizację kompleksowego programu integracji społecznej i zawodowej prowadzącego do nabycia kwalifikacji przez min. 20 Uczestników/czek projektu oraz do podjęcia zatrudnienia przez min. 15 Uczestników/czek projektu do XII.2018 roku.

Okres realizacji projektu: 01.02.2018-31.12.2018 r.

Założenia projektu:

 1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu - 20 osób.
 2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu - 22 osoby.
 3. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu - 15 osób.

Projekt skierowany jest do 60 osób dorosłych (33 kobiet/27 mężczyzn) w 100% osób z niepełnosprawnościami (w tym zaburzeniami psychicznymi), wykluczonych, w tym dotkniętych ubóstwem lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia, zamieszkujących w województwie lubelskim (w rozumieniu KC).

Grupę docelową stanowić będą:

 • kobiety - 55% tj. 33 osoby,
 • osoby bierne zawodowo - 80% tj. 48 osób,
 • osoby bezrobotne - wyłącznie osoby należące do III grupy osób sprofilowanych jako osoby oddalone od rynku pracy - 20% tj. 12 osób,
 • osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - 50% tj. 30 osób.

Uczestnikami/czkami projektu mogą zostać osoby spełniające następujące warunki (łącznie):

 • Osoby wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem) lub osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – osoby z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami psychicznymi),
 • Osoby zamieszkałe na terenie województwa lubelskiego (w rozumieniu KC),
 • Osoby pozostające bez zatrudnienia (w przypadku osób zarejestrowanych w urzędzie pracy, jako bezrobotne posiadające ustalony III profil pomocy),
 • Osoby dorosłe tj. osoby powyżej 18 r. ż.,
 • Osoby zdolne i gotowe do uczestnictwa w oferowanym wsparciu, w tym 4-miesięcznych stażach zawodowych oraz do podjęcia zatrudnienia w min. połowie wymiaru czasu pracy.

Podczas rekrutacji do projektu preferencyjnie traktowane będą osoby należące do następujących grup:

 • o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • osoby z niepełnosprawnością sprzężoną,
 • osoby z zaburzeniami psychicznymi,
 • osoby z niepełnosprawnością intelektualną,
 • osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,
 • osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek.

Ponadto, na etapie rekrutacji priorytetowo traktowane będą osoby:

 • osoby posiadające wykształcenie na poziomie ISCED3 (kształcenie ukończone na poziomie szkoły średniej lub zasadniczej szkoły zawodowej) i niższe,
 • nieuczestniczące w szkoleniach w ciągu ostatnich 5 lat,
 • nieposiadające doświadczenia zawodowego,
 • długotrwale bezrobotne,
 • osoby po 50 r. ż. – 5 pkt.,
 • korzystanie z Programu Operacyjnego Pomoc Żywieniowa,
 • płeć – kobiety.

Wsparcie oferowane w ramach projektu:

 • Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów Uczestników Projektu oraz opracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji,
 • Specjalistyczne poradnictwo psychologiczne i prawne,
 • Indywidualne poradnictwo zawodowe,
 • Szkolenie komputerowe o profilu ogólnym,
 • Szkolenia zawodowe,
 • Pośrednictwo pracy,
 • 4-miesięczne staże zawodowe.

Przykładowy katalog szkoleń: pracownik administracyjny, specjalista ds. rachunkowo-finansowych, specjalista ds. kadrowych, pracownik gastronomii, obsługa klienta, administrator baz danych, pracownik logistyki, opiekunka dziecięca.

W trakcie udziału w projekcie Uczestnicy/czki otrzymają:

 • Stypendium szkoleniowe
 • Stypendium stażowe - 997,40 zł netto miesięcznie
 • Poczęstunek/catering podczas szkoleń
 • Zwrot kosztów dojazdu na zajęcia indywidualne i grupowe
 • Materiały szkoleniowe
 • Wsparcie doradcy zawodowego, psychologa, pośrednika pracy i doświadczonych trenerów.

Wartość projektu: 1 223 830,08 zł

Dofinansowanie: 1 162 615,08 zł

Biuro projektu:
Ul. Sławinkowska 120 a, 20-810 Lublin

tel. 81 746 69 41, tel. kom. 509 617 203

e-mail: alternatywa.viamed@gmail.com

Biuro projektu czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

Aktualności

Aktualności

29.04.2019

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 02.05.2019 biuro projektu będzie nieczynne.

20.12.2018

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 24.12.2018 biuro projektu będzie nieczynne.

23.11.2018

Informujemy, że pierwsi Uczestnicy/czki już wkrótce zakończą staże.

25.10.2018

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 02.11.2018 biuro projektu będzie nieczynne.

29.08.2018

Przed nami ostatnie szkolenia zawodowe, 2 grupy rozpoczną już wkrótce szkolenie "Pracownik biurowy"  oraz 1 grupa "Pracownik biurowy z obsługa komputera".

18.07.2018

Już wkrótce Uczestnicy/czki projektu z grupy pierwszej rozpoczną staże zawodowe. Mamy nadzieję, że  większość Uczestników po zakończeniu stażu podejmie zatrudnienie.

29.06.2018

 Z przyjemnością informujemy, że kolejna grupa rozpoczęła szkolenie komputerowe w ramach projektu "ALTERNATYWA - kompleksowy program na rzecz integracji społeczno - zawodowej". Grupa pierwsza rozpoczęła szkolenie zawodowe "Pracownik administracyjny". Szkolenia kończą się egzaminem zewnętrznym.

20.06.2018

Firma Joanna Mirowska-Wieczorek Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Zdrowia Psychosomatycznego VIAMED w związku z realizacją projektu „ALTERNATYWA – kompleksowy program na rzecz integracji społeczno - zawodowej” nr RPLU.11.01.00-06-0012/17  zaprasza do wyceny kosztów kompleksowej realizacji usługi - dot. zorganizowania i przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych i certyfikacji dla max. 60 Uczestników/czek szkoleń zawodowych.

część opisowa

część ofertowa

25.05.2018

Firma Joanna Mirowska-Wieczorek Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Zdrowia Psychosomatycznego VIAMED w związku z realizacją projektu „ALTERNATYWA – kompleksowy program na rzecz integracji społeczno - zawodowej” nr RPLU.11.01.00-06-0012/17  zaprasza do wyceny kosztów kompleksowej realizacji usługi - dot. zorganizowania i przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych i certyfikacji dla max. 60 Uczestników/czek szkolenia z zakresu kompetencji kluczowych.

część opisowa 

część ofertowa

23.04.2018

Rekrutacja wciąż trwa zapraszamy do projektu "ALTERNATYWA - kompleksowy program na rzecz integracji społeczno - zawodowej".

W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 60 osób (33 kobiety/27 mężczyzn) wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym-100% osób z niepełnosprawnościami (w tym także z zaburzeniami psychicznymi) pozostających bez zatrudnienia, zamieszkujących (w rozumieniu przepisów KC) na terenie województwa lubelskiego.

29.03.2018

Firma Joanna Mirowska-Wieczorek Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Zdrowia Psychosomatycznego VIAMED w związku z realizacją projektu „ALTERNATYWA-kompleksowy program na rzecz integracji społeczno –zawodowej” nr RPLU.11.01.00-06-0012/17 zaprasza do wyceny kosztów kompleksowej realizacji usługi - dot. zorganizowania i przeprowadzenia pośrednictwa pracy.
pośrednictwo pracy - część opisowa

pośrednictwo pracy — część ofertowa

26.03.2018

Firma Joanna Mirowska-Wieczorek Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Zdrowia Psychosomatycznego VIAMED w związku z realizacją projektu „ALTERNATYWA-kompleksowy program na rzecz integracji społeczno –zawodowej” nr RPLU.11.01.00-06-0012/17 zaprasza do wyceny kosztów kompleksowej realizacji usługi - dot.  przeprowadzenia poradnictwa specjalistycznego prawnego.
Poradnictwo prawne- część opisowa

Poradnictwo prawne - część ofertowa

20.03.2018

Uprzejmie informujemy, iż w związku z okresem świątecznym w dniu 30.03.2018 biuro projektu będzie nieczynne.

Dokumenty rekrutacyjne

Rekrutacja prowadzona będzie zgodnie z zasadą bezstronności, przejrzystości oraz równości szans płci i niedyskryminacji.

Rekrutacja będzie otwarta, prowadzona na terenie województwa lubelskiego w trybie ciągłym od 01.02.2018 r. do 31.06.2018 r. lub do momentu zrekrutowania grupy docelowej projektu.

Warunkiem zakwalifikowania do udziału w projekcie jest:

a) złożenie kompletu dokumentów tj.:

 • Formularza zgłoszeniowego wraz z podpisanym Regulaminem projektu,
 • oświadczenia potwierdzającego spełnienie kryteriów grupy docelowej (oświadczenie o kwalifikowalności),
 • oświadczenia o statusie na rynku pracy, w odniesieniu do osób o statusie osoby bezrobotnej zarejestrowanej w urzędzie pracy dodatkowo zaświadczenie z urzędu pracy,
 • orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie lub innego dokumentu potwierdzającego stan zdrowia w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego,
 • oświadczenia o korzystaniu z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 - jeżeli dotyczy,

b) spełnienie wymogów formalnych,

c) rozmowa rekrutacyjna z przedstawicielem Komisji Rekrutacyjnej – psychologiem lub doradcą zawodowym,

d) pozytywne zakwalifikowanie przez Komisję Rekrutacyjną.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są do pobrania na stronie internetowej http://nzozprojektyunijne.viamedline.pl oraz w siedzibie Biura projektu przy ul. Sławinkowskiej 120 a, 20-810 Lublin. W uzasadnionych przypadkach możliwy jest dojazd Kierownika Projektu do Kandydatów celem odbioru dokumentów rekrutacyjnych.

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia kompletu poprawnie i czytelnie wypełnionych dokumentów wymienionych w §4 ust. I, pkt. 3 a osobiście do Biura Projektu, przesłania pocztą tradycyjną lub e-mail (w formie skanu) lub faxem.

Złożenie dokumentów nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do projektu.
O zakwalifikowaniu decyduje Komisja Rekrutacyjna.

Etapy rekrutacji do projektu:

ETAP I Ocena formalna:

 1. Ocena kompletności złożonych dokumentów i danych (wypełnienie wszystkich wymaganych pól, czytelne podpisy, kompletność dokumentów rekrutacyjnych).
 2. Ocena spełnienia kryteriów formalnych udziału w projekcie zgodnie z warunkami opisanymi w § 3 pkt. regulaminu tj.:
 • kwalifikowalność do grupy docelowej na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności zgodnie z ustawą z dn. 27.08.1997r. (Dz.U.1997 nr 123 poz. 776) lub innego dokumentu potwierdzającego stan zdrowia zgodnie z  ustawą z dn. 19.08.1994r. (Dz.U.1994 nr 111, poz. 535),
 • zamieszkanie (w rozumieniu przepisów KC) na terenie województwa lubelskiego
 • status osoby pozostającej bez zatrudnienia: oświadczenie o statusie na rynku pracy wraz z zaświadczeniem z urzędu pracy (w przypadku osób zarejestrowanych w urzędzie pracy)
  i oświadczenie o statusie na rynku pracy (w przypadku osób biernych zawodowo),
 • wiek kandydata/ki – powyżej 18 r. ż.

Warunkiem zakwalifikowania do Etapu II rekrutacji jest łączenie spełnienie wszystkich powyższych kryteriów.

ETAP II Rozmowa rekrutacyjna:

 1. Na etapie rekrutacji z potencjalnym kandydatem zostanie przeprowadzony wywiad, którego celem jest sporządzenie wstępnej diagnozy potrzeb kandydata/ki i oszacowanie poziomu motywacji do udziału w projekcie. Wynik wywiadu zostanie oceniony w skali punktowej 0-10 pkt.
 2. Rozmowa zostanie przeprowadzona przez przedstawiciela Komisji Rekrutacyjnej – psychologa lub doradcę zawodowego, w dogodnym dla kandydata/ki terminie.

ETAP III Ocena merytoryczna:

 1. Komisja Rekrutacyjna dokona kalifikacji kandydatów do projektu biorąc pod uwagę:
 • kryteria merytoryczne:
  • wykształcenie – ocena w skali - 0-5 pkt.,
  • udział w szkoleniach – ocena w skali 0-5 pkt.,
  • doświadczenie zawodowe – ocena w skali 0-10 pkt.,
 • kryteria dodatkowe:
  • wykształcenie – osoby posiadające wykształcenie na poziomie ISCED3 (kształcenie ukończone na poziomie szkoły średniej lub zasadniczej szkoły zawodowej) i niższe – 5 pkt.,
  • brak udziału w szkoleniach – 5 pkt.,
  • brak doświadczenia zawodowego – 5pkt.,
  • okres pozostawania bez zatrudnienia – osoby długotrwale bezrobotne – 5 pkt.,
  • wiek – osoby po 50 r.ż. – 5 pkt.,
  • korzystanie z Programu Operacyjnego Pomoc Żywieniowa – 5 pkt.,
  • płeć – kobiety – 5 pkt.,
  • przynależność do grup traktowanych preferencyjnie opisanych w § 3 pkt. 3 tj. osoby z niepełnosprawnością sprzężoną, osoby z zaburzeniami psychicznymi, osoby z niepełnosprawnością intelektualną, osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek  – 10 pkt.

Ponadto ocenie podlegać będzie wynik rozmowy rekrutacyjnej w ramach II etapu rekrutacji.

Z posiedzeń Komisji Rekrutacyjnej sporządzone zostaną protokoły z listami podstawowymi oraz rezerwowymi.

Do projektu zostaną zakwalifikowane osoby z największą liczbą punktów.

Kandydat będzie informowany telefonicznie o wyniku rekrutacji. Osoby niezakwalifikowane zostaną poinformowane pisemnie z informacją o przyczynie odrzucenia aplikacji.

Osoby niezakwalifikowane do udziału w projekcie z powodu mniejszej liczby punktów zostaną wpisane na listę rezerwową, wykorzystaną w przypadku rezygnacji uczestnika z listy podstawowej.

Osoby zakwalifikowane do projektu staną się Uczestnikami/czkami Projektu po podpisaniu, w dniu udzielenia pierwszego wsparcia, oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenia potwierdzającego spełnienie kryteriów grupy docelowej oraz oświadczenia przystąpienia do projektu.

Więcej szczegółów dotyczących procesu rekrutacji znajduje się w Regulaminie projektu.

Kontakt:

 Biuro Projektu "ALTERNATYWA - kompleksowy program na rzecz integracji społeczno-zawodowej"

ul. Sławinkowska 120a, 20-810 Lublin

tel. 81 746 69 41, 509 617 203

email: alternatywa.viamed@gmail.com

Przekaż innym

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

*
*