„Bądź AKTYWNY – czas na DZIAŁANIE!”

eulogo

O projekcie

ZAKOŃCZONO REALIZACJĘ PROJEKTU

Celem głównym projektu było zwiększenie szans na zatrudnienie oraz wzrost integracji społeczno –zawodowej 48 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, osób pozostających bez zatrudnienia, w 100 % osób z niepełnosprawnościami, zamieszkałych w woj. lubelskim (zgodnie z Kodeksem Cywilnym), poprzez realizację kompleksowego programu integracji społecznej i zawodowej prowadzącego do zatrudnienia przez 15 Uczestników Projektu do lipca 2018 r.

Okres realizacji projektu: 01.08.2017 r. - 31.07.2018 r.

Założenia projektu:

 1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu - 16 osób.
 2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu - 22 osoby.
 3. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu - 15 osób.

Projekt skierowany był do 48 osób niepełnosprawnych (27 kobiet/21 mężczyzn) wykluczonych, w tym dotkniętych ubóstwem lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia, w tym:

 1. Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – osoby niepełnosprawne
 2. Osoby zamieszkałe na terenie woj. lubelskiego (tj. zamieszkują, w rozumieniu KC, na terenie woj. lubelskiego)

Ponadto kandydaci musieli spełniać poniższe warunki:

 1. Pozostają bez zatrudnienia (w przypadku osób zarejestrowanych w urzędzie pracy, jako bezrobotne posiadające ustalony III profil pomocy)
 2. Są zdolni/e i gotowi/e do uczestnictwa w oferowanym wsparciu, w tym 3-miesięcznych stażach zawodowych oraz są zdolni/e i gotowi/e do podjęcia zatrudnienia w min. połowie wymiaru czasu pracy.
 3. Wśród Uczestników/ek projektu będą mieszkańcy gmin, na terenie, których odsetek osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa jest wyższy niż średnia dla woj. lubelskiego.
 4. Wśród Uczestników/czek projektu będą osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020.
 5. Priorytetowo traktowane będą osób o niskich kwalifikacjach (j. osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie).
 6. Osoby młode (do 25 r.) oraz osoby w wieku powyżej 50 r.ż.

Grupę docelową stanowiło 48 osób niepełnosprawnych (27 kobiet/21 mężczyzn) w tym:

 1. 27 kobiet;
 2. 38 osób biernych zawodowo;
 3. 10 osób bezrobotnych należących do III grupy osób sprofilowanych, jako oddalone od rynku pracy;
 4. 24 osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020.

W ramach projektu oferowano następujące formy wsparcia:

 • Diagnoza potrzeb uczestników projektu wraz z opracowaniem Indywidualnej Ścieżki Reintegracyjnej/Indywidualnego Planu Działania (IPD)
 • Indywidualne Poradnictwo Psychologiczne
 • Poradnictwo zawodowe
 • Szkolenie zawodowe
 • Szkolenia z zakresu kompetencji kluczowych (komputerowe)
 • Pośrednictwo pracy
 • 3- miesięczny Staż zawodowy

 

Przykładowe szkolenia zawodowe: obsługa administracyjno-biurowa sekretariatu, specjalista ds. rachunkowo – finansowych, prowadzenie spraw kadrowo – płacowych, specjalista ds. księgowości, pomoc kuchenna, obsługa klienta (telefoniczna/mailowa), specjalista ds. projektów i inne.

 

Uczestnicy/czki Projektu otrzymają:

 1. Stypendium szkoleniowe
 2. Stypendium stażowe -1 850, 00 zł netto miesięcznie
 3. Poczęstunek/catering podczas warsztatów grupowych i szkoleń
 4. Zwrot kosztów dojazdu na zajęcia
 5. Materiały szkoleniowe
 6. Wsparcie doradcy zawodowego, psychologa, pośrednika pracy i doświadczonych trenerów

Wartość projektu: 995 052,86 zł

Dofinansowanie: 945 300,21 zł

Biuro projektu:
Ul. Sławinkowska 120 a, 20-810 Lublin

tel. kom. 669 370 700

tel. 81 746 69 41

e-mail: aktywnosc.dzialanie@gmail.com

czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00

Aktualności

Aktualności

31.07.2018 r.

Informujemy, iż z dniem dzisiejszym zakończono realizacje projektu.

30.04.2018 r.

Informujemy, iż biuro projektu w dniach 30.04., 02.05., 04.05.2018r. jest otwarte w godz od 8.00 do 16.00.

30.04.2018 r.

Pierwsi Uczestnicy/czki projektu zakończyli/ły realizację staży zawodowych.

30.03.2018 r.

Informujemy, iż wszystkie osoby w ramach projektu podpisały umowy stażowe.

Stażystom życzymy powodzenia w trakcie realizacji staży.

28.03.2018r.

Informujemy, iż realizacja projektu została wydłużona do 31.07.2018r.

15.03.2018 r.

Informujemy, iż w związku z okresem świątecznym
w dniu 30.03.2018 r. biuro projektu będzie zamknięte.

19.12.2017 r.

Firma Joanna Mirowska-Wieczorek Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Zdrowia Psychosomatycznego VIAMED w związku z realizacją projektu „Bądź AKTYWNY – czas na DZIAŁANIE!” nr RPLU.11.01.00-06-0108/16  zaprasza do wyceny kosztów kompleksowej realizacji usługi - dot. zorganizowania i przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych i certyfikacji.

(część opisowa)

(część ofertowa)

11.12.2017 r.

Informujemy, iż w dniu 22.12.2017 r. biuro projektu będzie zamknięte.

02.11.2017 r.

Firma Joanna Mirowska-Wieczorek Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Zdrowia Psychosomatycznego VIAMED w związku z realizacją projektu „Bądź AKTYWNY – czas na DZIAŁANIE!” nr RPLU.11.01.00-06-0108/16  zaprasza do wyceny kosztów kompleksowej realizacji usługi - dot. zorganizowania i przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych i certyfikacji dla max. 48 Uczestników/czek szkolenia z zakresu kompetencji kluczowych.

(część ofertowa)

(część opisowa)

02.11.2017 r.

Firma Joanna Mirowska-Wieczorek Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Zdrowia Psychosomatycznego VIAMED w związku z realizacją projektu „Bądź AKTYWNY – czas na DZIAŁANIE!” nr RPLU.11.01.00-06-0108/16  zaprasza do wyceny kosztów kompleksowej realizacji usługi - dot. zorganizowania i przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych i certyfikacji dla max. 19 Uczestników/czek szkolenia zawodowego z zakresu obsługi administracyjno-biurowej sekretariatu.

(cześć opisowa)

(część ofertowa)

26.10.2017 r.

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 30.10.2017 r. zajęcia rozpocznie 1 grupa ze szkolenia zawodowego. Harmonogram realizacji wsparcia

13.10.2017 r.

W toku oceny ofert złożonych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 04.10.2017 r. dotyczące zrealizowania Szkoleń z zakresu kompetencji kluczowych dla łącznie 48 osób,  na terenie województwa lubelskiego w ramach projektu „Bądź AKTYWNY – czas na DZIAŁANIE!” nr RPLU.11.01.00-06-0108/16  Zamawiający wybrał firmę O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, przy ul. Bohaterów Monte Cassino 53. Oferta firmy O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. spełniła wszystkie kryteria i jednocześnie uzyskała największą liczbę punktów.

13.10.2017 r.

W toku oceny ofert złożonych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 04.10.2017 r. dotyczące zrealizowania Szkoleń zawodowych dla łącznie 48 osób,  na terenie województwa lubelskiego w ramach projektu „Bądź AKTYWNY – czas na DZIAŁANIE!” nr RPLU.11.01.00-06-0108/16  Zamawiający wybrał firmę Vision Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy Placu Wolnica 13/10. Oferta firmy Vision Consulting Sp. z o.o. spełniła wszystkie kryteria i jednocześnie uzyskała największą liczbę punktów.

10.10.2017 r.

Przypominamy, iż wciąż prowadzona jest rekrutacja do projektu, zapraszamy w szczególności osoby bierne zawodowo korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020.

04.10.2017 r. 

Joanna Mirowska-Wieczorek Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Zdrowia Psychosomatycznego VIAMED na terenie województwa lubelskiego, w ramach projektu „Bądź AKTYWNY – czas na DZIAŁANIE!” nr projektu RPLU.11.01.00-06-0108/16 planuje zrealizowanie szkoleń z zakresu kompetencji kluczowych dla maksymalnie 48 Uczestników/czek projektu, średnio 6 grupy po 8 osób  w okresie od 10.2017 r. do 03.2018 r.

 Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym i do składania ofert.

Załącznik - część opisowa procedury

Załącznik - część ofertowa procedury

04.10.2017 r. 

Joanna Mirowska-Wieczorek Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Zdrowia Psychosomatycznego VIAMED na terenie województwa lubelskiego, w ramach projektu „Bądź AKTYWNY – czas na DZIAŁANIE!” nr projektu RPLU.11.01.00-06-0108/16 planuje zrealizowanie szkoleń zawodowych dla maksymalnie 48 Uczestników/czek projektu, średnio 6 grupy po 8 osób  w okresie od 10.2017 r. do 03.2018 r.

 Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym i do składania ofert.

Załącznik - część opisowa procedury

Załącznik - część ofertowa procedury

04.10.2017 r.

Anulowano Zapytanie ofertowe i procedurę wyboru Wykonawcy z dnia 28.09.2017 r. z powodów formalnych.

28.09.2017 r.

Joanna Mirowska-Wieczorek Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Zdrowia Psychosomatycznego VIAMED na terenie województwa lubelskiego, w ramach projektu „Bądź AKTYWNY – czas na DZIAŁANIE!” nr projektu RPLU.11.01.00-06-0108/16 planuje zrealizowanie szkoleń zawodowych dla maksymalnie 48 Uczestników/czek projektu, średnio 6 grupy po 8 osób  w okresie od 10.2017 r. do 03.2018 r.

 Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym i do składania ofert.

Załącznik - część ofertowa procedury-anulowano

Załącznik - część opisowa procedury-anulowano

15.09.2017 r.

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 21.09.2017 r. - 26.09.2017 r. odbędą się zajęcia w ramach Diagnozy potrzeb uczestników projektu wraz  z opracowaniem indywidualnej ścieżki reintegracyjnej/indywidualnego planu działania (IPD) oraz indywidualnego poradnictwa psychologicznego. Harmonogram realizacji wsparcia

15.09.2017 r. 

W toku oceny ofert złożonych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 06.09.2017 r. dotyczącego zrealizowania Diagnozy potrzeb Uczestników Projektu wraz z opracowaniem Indywidualnej Ścieżki Reintegracyjnej/Indywidualnego Planu Działania (IPD) Poradnictwa Zawodowego: indywidualnego i grupowego dla łącznie dla 48 osób,  na terenie województwa lubelskiego w ramach projektu "„Bądź AKTYWNY – czas na DZIAŁANIE!” nr RPLU.11.01.00-06-0108/16  informujemy, iż Zamawiający wybrał Wykonawcę powyższych usług. Informacja o wyborze wykonawcy

06.09.2017 r. 

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 12.09.2017 r. i 14.09.2017 r. odbędą się zajęcia w ramach Diagnoza potrzeb uczestników projektu wraz  z opracowaniem indywidualnej ścieżki reintegracyjnej/indywidualnego planu działania (IPD)  Harmonogram realizacji wsparcia zad.1 12,14.09.2017

06.09.2017 r.

Firma Joanna Mirowska-Wieczorek Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Zdrowia Psychosomatycznego VIAMED w związku z realizacją projektu „Bądź AKTYWNY – czas na DZIAŁANIE!” nr RPLU.11.01.00-06-0108/16  zaprasza potencjalnych wykonawców do składania ofert na przeprowadzenie Doradztwa zawodowego dla maksymalnie 48 osób. 

(część ofertowa)

(część opisowa)

załącznik nr.1

29.08.2017 r.

Uprzejmie informujemy, iż w dnu 04.09.2017 r. odbędą się pierwsze zajęcia w ramach Diagnozy potrzeb uczestników projektu wraz z opracowaniem indywidualnej ścieżki reintegracyjnej/indywidualnego planu działania (IPD). Harmonogram realizacji wsparcia 04.09.2017

11.08.2017 r.

Informujemy, iż w dniu 14.08.2017 r. Biuro projektu będzie otwarte w godz. od 7.00 do 13.30.

09.08.2017 r.

Zapraszamy do udziału w projekcie. Rekrutacja do projektu trwa od 01.08.2017 r. do 31.01.2018 r. lub do wyczerpania liczby miejsc.

01.08.2017 r.

Zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych do udziału w projekcie „Bądź AKTYWNY – czas na DZIAŁANIE!”. Dokumenty są dostępne w zakładce do pobrania.

01.08.2017 r.

W dniu 01.08.2017 r. rozpoczęliśmy realizację projektu „Bądź AKTYWNY – czas na DZIAŁANIE!” nr projektu RPLU.11.01.00-06-0108/16. Do projektu zapraszamy osoby niepełnosprawne niepełnosprawnych wykluczonych, w tym dotkniętych ubóstwem lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia w tym min. 10 osób bezrobotnych (zarejestrowanych w PUP/MUP, jako osoby bezrobotne, dla których określono 3 profil pomocy), zamieszkujących (w rozumieniu przepisów KC) na terenie województwa lubelskiego, z priorytetowym traktowaniem os. zamieszkujących w gminach, na terenie, których odsetek osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa jest wyższy niż średnia dla woj. lubelskiego, 24 os. korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020 zdolnych i gotowych do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy.

Dokumenty rekrutacyjne

REKRUTACJA ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA

Rekrutacja prowadzona będzie zgodnie z zasadą równości szans płci i niedyskryminacji.

Rekrutacja będzie otwarta, prowadzona na terenie województwa lubelskiego w trybie ciągłym od 01.08.2017 r. do 31.01.2018 r. lub do momentu zrekrutowania grupy docelowej projektu.

Dokumenty wymagane od kandydatów na Uczestnika/czkę Projektu w procesie rekrutacji:

 1. Ankieta zgłoszeniowa,
 2. Oświadczenie o statusie na rynku pracy,
 3. Oświadczenie potwierdzające spełnienie kryteriów grupy docelowej (oświadczenie
  o kwalifikowalności),
 4. Zaświadczenie z urzędu pracy (w odniesieniu do osób o statusie osoby bezrobotnej),
 5. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności/orzeczenie lub inny dokument potwierdzający stan zdrowia, w przypadku ich braku oświadczenie.

 Dokumenty zgłoszeniowe do pobrania:

 1. Ankieta zgłoszeniowa
 2. Regulamin projektu

Profil Uczestnika/czki Projektu:

Projekt skierowany jest do 48 osób niepełnosprawnych (27 kobiet/21 mężczyzn) wykluczonych,
w tym dotkniętych ubóstwem lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia, w tym:

 • 10 osób bezrobotnych (zarejestrowanych w PUP/MUP, jako osoby bezrobotne);
 • zamieszkujących w rozumieniu przepisów KC na terenie województwa lubelskiego,
  z priorytetowym traktowaniem os. zamieszkujących w gminach, na terenie, których odsetek osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa jest wyższy niż średnia dla woj. lubelskiego;
 • 24 osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020;
 • 10 osób niepełnosprawnych bezrobotnych, dla których zgodnie z ust. z dnia 20.04.2004 r.
  o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy został określony trzeci profil pomocy
  (w odniesieniu do osób sprofilowanych w PUP);
 • osoby o niskich kwalifikacjach (j. osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie)
 • zdolnych i gotowych do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy;
 • osoby młode (do 25 r.ż.) oraz osoby w wieku powyżej 50 r.ż.

Warunkiem zakwalifikowania do udziału w projekcie jest:

a) spełnienie wymogów formalnych.

b) zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz złożenie kompletu dokumentów listownie, faxem, osobiście w siedzibie Biura Projektu przy ul. Sławinkowskiej 120 A w Lublinie (pon. – pt. 8.00-16.00) lub mailowo w formie skanu na adres e-mail: aktywnosc.dzialanie@gmail.com:

 • ankiety zgłoszeniowej,
 • oświadczenia potwierdzającego spełnienie kryteriów grupy docelowej (oświadczenie
  o kwalifikowalności),
 • zaświadczenie z urzędu pracy w odniesieniu do osób o statusie osoby bezrobotnej zarejestrowanej w urzędzie pracy,
 • zaświadczenie z urzędu pracy o zakwalifikowaniu do trzeciego profilu (w odniesieniu do osób sprofilowanych w urzędzie pracy),
 • Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności/orzeczenie lub inny dokument potwierdzający stan zdrowia, w przypadku ich braku oświadczenie,
 • Oświadczenia o statusie na rynku pracy.

W przypadku złożenia dokumentów w formie e-mail dopuszcza się złożenie skanów dokumentów, pod warunkiem, dostarczenia oryginałów najpóźniej w pierwszym dniu wsparcia. Informacje zawarte w skanach musza być czytelne i są potwierdzane przez Uczestnika/czkę podczas rozmowy rekrutacyjnej.

Dokumenty dostępne są na stronie nzozprojektyunijne.viamedline.pl oraz w siedzibie Biura Projektu przy ul. Sławinkowskiej 120 a, 20-810 Lublin.

c) pozytywne zakwalifikowanie przez Komisję Rekrutacyjną.

Złożenie dokumentów nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do projektu.

 1. O zakwalifikowaniu decyduje Komisja Rekrutacyjna.

III. Etapy rekrutacji do projektu

Rekrutacja będzie III etapowa, otwarta, prowadzona na terenie województwa lubelskiego w trybie ciągłym od 01.08.2017 r. do 30.06.2018 r. lub do momentu zrekrutowania grupy docelowej projektu.

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia kompletu poprawnie i czytelnie wypełnionych dokumentów wymienionych w §4 ust. I Informacje ogólne, pkt. 3 osobiście do Biura Projektu, przesłania pocztą tradycyjną lub e-mailowo.

Komisja Rekrutacyjna, będzie się zbierać w momencie zebrania odpowiedniej liczby zgłoszeń oraz zakwalifikowanie do projektu 48 osób na listę główną, oraz 10 osób na listę rezerwową (120 %).
Z każdego posiedzenia Komisja Rekrutacyjna sporządzi protokoły.

Komisja Rekrutacyjna będzie kwalifikować Uczestników/czek do projektu na podstawie:

ETAP I

ocena formalna:

 • kompletność złożonych dokumentów i danych (wypełnienie wszystkich wymaganych pól, czytelne podpisy, kompletność dokumentów rekrutacyjnych),
 • kwalifikowalność do grupy docelowej na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności zgodnie z  ustawą z dn. 27.08.1997r. (Dz.U.1997 nr 123 poz. 776) lub innego dokumentu potwierdzającego stan zdrowia zgodnie z  ustawą z dn. 19.08.1994r. (Dz.U.1994 nr 111, poz. 535), w przypadku ich braku oświadczenie.
 • zaświadczeń z urzędu pracy (w przypadku osób zarejestrowanych w urzędzie pracy)
  i oświadczeń (w przypadku osób biernych zawodowo i niezarejestrowanych w urzędzie pracy),

Kandydat będzie informowany (pocztą i/lub telefonicznie) o spełnieniu bądź nie warunków formalnych oraz o ewentualnej możliwości jednorazowego uzupełnienia w przypadku braków
w dokumentach.

ETAP 2

Przeprowadzenie przez psychologa/doradcę zawodowego wstępnej diagnozy potrzeb i oszacowanie poziomu motywacji kandydatów do udziału w projekcie - wywiad bezpośredni z Kandydatem/ką.

ETAP 3

Obrady Komisji Rekrutacyjnej:

Spotkania Komisji Rekrutacyjnej z potencjalnym Uczestnikiem/czką Projektu, w celu oceny:

 1. Kwalifikacji:
 • Wykształcenie (0-5 pkt.) (brak – 5 pkt. podstawowe – 5 pkt., gimnazjalne – 4 pkt., ponadgimnazjalne – 3 pkt., policealne – 2 pkt., wyższe krótkiego cyklu – 1 pkt., wyższe licencjackie -0 pkt., wyższe magisterskie – 0 pkt., wyższe doktoranckie – 0 pkt.)
 • Wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne + 5 pkt.
 • Odbyte szkolenia (0-5 pkt.) (brak szkoleń w ostatnich 5 latach – 5 pkt., 1 szkolenie
  w ostatnich 5 latach – 4 pkt., 2 szkolenia w ciągu ostatnich 5 lat -3 pkt., 3 szkolenia w ciągu ost. tanich 5 lat – 2 pkt., 4 szkolenia w ciągu ostatnich 5 lat -1 pkt., powyżej 4 szkoleń w ciągu ostatnich 5 lat – 0 pkt.)
 • Brak szkoleń + 5 pkt.
 1. Doświadczenia zawodowego (0-10 pkt.) ( brak doświadczenia – 10 pkt., poniżej roku - 8 pkt., 1-2 lata – 6 pkt., 2-3 lata – 4 pkt., 3-4 lata – 2 pkt., 4-5 lat – 1 pkt., powyżej 5 lat-0 pkt.)
 2. Brak doświadczenia + 10 pkt.
 3. Czasu pozostawania bez pracy – osoby długotrwale bezrobotne + 5 pkt.
 4. Wiek – osoby młode/osoby po 50 roku życia +5 pkt.
 5. Korzystanie z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020 + 5 pkt.

Dodatkowe punkty:

 • Płeć – Kobieta + 1 pkt.
 • zamieszkanie na terenie, których odsetek osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa jest wyższy niż średnia dla woj. lubelskiego +5 pkt.

Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej: przygotowanie protokołów z listami podstawowymi oraz rezerwowymi.

Do projektu zostaną zakwalifikowane osoby z największą liczbą punktów.

Wyniki będą rozpatrywane oddzielnie dla kobiet i mężczyzn.

W sytuacjach spornych przy takiej samej liczbie punktów decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby niezakwalifikowane do udziału w projekcie z powodu mniejszej liczby punktów zostaną wpisane na listę rezerwową, wykorzystaną w przypadku rezygnacji uczestnika z listy podstawowej, z zastrzeżeniem, iż osoba rezygnująca z udziału w projekcie nie zrealizowała powyżej 20% wsparcia i pod warunkiem uzupełnienia zaległości we własnym zakresie
(w przypadku zajęć grupowych).

Osoby zakwalifikowane do projektu zobowiązane są potwierdzić spełnianie kryteriów grupy docelowej oraz danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym na wzorze dostarczonym przez Organizatora Projektu przed uczestnictwem w pierwszej formie wsparcia, tj. Diagnoza potrzeb uczestników projektu wraz z opracowaniem Indywidualnej Ścieżki Reintegracyjnej/ Indywidualnego Planu Działania (IPD)

Osoby zakwalifikowane do projektu staną się Uczestnikami/czkami Projektu po podpisaniu oświadczenia Uczestnika/czki o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenia potwierdzającego spełnienie kryteriów grupy docelowej.

Za wyłonienie Uczestników/czek Projektu odpowiada Komisja Rekrutacyjna w składzie:

 • Koordynator/ka projektu
 • Specjalista/ka ds. organizacyjnych
 • Psycholog/doradca zawodowy

Komisja będzie brała pod uwagę:

 1. Kryteria formalne
 2. Założone do osiągnięcia wskaźniki
 3. Kryteria pierwszeństwa
 4. Datę zgłoszenia
 5. Proces rekrutacji zakończony zostanie protokołem. Osoby zakwalifikowane do projektu zostaną poinformowane drogą telefoniczną i/lub pocztową.

Kontakt:

Biuro projektu:

Ul. Sławinkowska 120 a, 20-810 Lublin

tel. kom. 669 370 700

tel. 81 746 69 41

e-mail: aktywnosc.dzialanie@gmail.com

 

 

www.mapadotacji.gov.pl

Dofinansowanie projektu: 945 300,21 zł

Przekaż innym

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

*
*