Czas na nowe kwalifikacje!

eulogo

O projekcie

Celem głównym projektu jest wzrost potencjału zawodowego i zdolności do zatrudnienia 66 osób (40 kobiet i 26 mężczyzn), w wieku 30 lat i więcej, bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych oraz biernych zawodowo, zamieszkujących na obszarze województwa lubelskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w tym rolników i członków ich rodzin, w wieku 30 lat i więcej, zarejestrowanych w PUP/MUP jako osoby bezrobotne z terenu woj. lubelskiego, prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych, zamierzających odejść z rolnictwa. Cel główny zostanie osiągnięty do 31.07.2017 r. poprzez realizację indywidualnego i kompleksowego wsparcia, które odpowiada na zidentyfikowane trudności i bariery, na jakie napotykają Uczestnicy/czki Projektu w wejściu/powrocie i utrzymaniu się na rynku pracy.

Grupa docelowa: 66 osób, w wieku 30 lat i więcej, bezrobotnych oraz biernych zawodowo, zamieszkujących na obszarze woj. lubelskiego w rozumieniu przepisów KC, w tym rolnicy i członkowie ich rodzin (współmałżonek, domownik), w wieku 30 lat i więcej, zarejestrowani w PUP/MUP jako os. bezrobotne z terenu województwa lubelskiego prowadzący indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych, zamierzający odejść z rolnictwa.

Uczestnicy/czki Projektu zostaną objęci wsparciem w postaci:

1) Indywidualnych Planów Działania (IPD)

2) Poradnictwa zawodowego;

3) Szkolenia zawodowego;

4) Stażu;

5) Pośrednictwa pracy.

Główne rezultaty:

- Liczba osób, które uzyskają kwalifikacje: min. 53

- Liczba osób, które podejmą pracę, w tym założą własną działalność: min. 28

- Liczba osób, które podejmą pracę, w tym założą własną działalność w sektorze pozarolniczym: min. 2 z 8 osób zamierzających odejść z rolnictwa

Do projektu „Czas na nowe kwalifikacje!” zakwalifikuje się 66 osób (40 kobiet, 26 mężczyzn) w wieku 30 lat i więcej z terenu województwa lubelskiego, w tym:

 • osoby niepełnosprawne;
 • osoby bezrobotne, w tym osoby długotrwale bezrobotne;
 • osoby bierne zawodowo;
 • rolnicy i członkowie ich rodzin zarejestrowani w PUP/MUP jako osoby bezrobotne z terenu woj. lubelskiego, prowadzący indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych, zamierzający odejść z rolnictwa.

W ramach projektu bezpłatnie oferujemy:

 1. Indywidualne Plany Działania (IPD) - spotkania indywidualne (2 spotkania po 2h, razem 4h) z doradcą zawodowym;
 2. Poradnictwo zawodowe - poradnictwo zostało podzielone na 3 etapy:
 • Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym (3 spotkania po 2h, razem 6h);
 • Indywidualne spotkania psychologiem (6 spotkań po 2h, razem 12h);
 • Grupowe warsztaty z psychologiem (4 spotkania po 5h, razem 20h/grupę).
 1. Szkolenia zawodowe (20 spotkań po 6h, razem 120 h/grupę) na stanowiska:
 • Opieka i zarządzanie usługami dla osób starszych;
 • Instalator systemów fotowoltaicznych i pomp ciepła;
 • Profesjonalny handlowiec z obsługą kasy fiskalnej i komputera;
 • Kucharz małej gastronomii - pomoc kuchenna;
 • Pracownik magazynu z obsługą programu sprzedażowo-magazynowego;
 1. Staże zawodowe - 3-miesięczne, wynagrodzenie: 1750 zł netto/miesiąc;
 2. Pośrednictwo pracy - spotkania indywidualne z pośrednikiem pracy (3 spotkania po 1h, razem 3h).

Uczestnikom/czkom Projektu dodatkowo zapewniamy:

 • stypendium szkoleniowe;
 • poczęstunek/catering podczas warsztatów grupowych i szkoleń;
 • zwrot kosztów dojazdu na zajęcia;
 • dodatek do kosztów dojazdu podczas stażu;
 • materiały szkoleniowe;
 • certyfikaty VCC.

Aktualności

11.04.2017

Informujemy, że w dniu 14.04.2017 (piątek) Biuro Projektu jest nieczynne.

27.03.2017

Firma Joanna Mirowska-Wieczorek Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Zdrowia Psychosomatycznego VIAMED w związku z realizacją projektu "Czas na nowe kwalifikacje!" RPLU.09.01.00-06-0028/15 zaprasza potencjalnych Wykonawców do składanie ofert na przeprowadzenie Pośrednictwa Pracy dla maksymalnie 66 Uczetników/czek Projektu (UP).

zapytanie_ofertowe-_posrednictwo_pracy

czesc_ofertowa-_posrednictwo_pracy

01.03.2017
Informujemy, że z dniem 02.03.2017 r. rozpocznie się szkolenie zawodowe o tematyce "Kucharz małej gastronomii - pomoc kuchenna"dla szóstej grupy szkoleniowej.

21.02.2017
Informacja o wyniku postępowania dotyczącego przeprowadzenia egzaminu zewnętrznego zakończonego uzyskaniem certyfikatu VCC lub równoważnego dla maksymalnie 66 Uczetników/czek Projektu (UP) w Lublinie w ramach projektu "Czas na nowe kwalifikacje!" RPLU.09.01.00-06-0028/15.

protokol_z_wyboru_ofert_-_egzamin

13.02.2017
Firma Joanna Mirowska-Wieczorek Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Zdrowia Psychosomatycznego VIAMED w związku z realizacją projektu "Czas na nowe kwalifikacje"RPLU.09.01.00-06-0028/15 zaprasza potencjalnych wykonawców do składania ofert na przeprowadzenie egzaminu zewnętrznego zakończonego uzyskaniem certyfikatu VCC lub równoważnego dla maksymalnie 66 Uczestników/czek Projektu (UP).

czesc_opisowa_egzamin

czesc_ofertowa_egzamin

13.02.2017
Informujemy, że z dniem 14.02.2017 r. rozpocznie się szkolenie zawodowe o tematyce "Pracownik magazynu z obsługą programu sprzedażowo-magazynowego" dla piątej grupy szkoleniowej.

12.02.2017
Informujemy, że z dniem 13.02.2017 r. rozpocznie się szkolenie zawodowe o tematyce "Opieka i zarządzanie usługami dla osób starszych" dla czwartej grupy szkoleniowej.

30.01.2017
Informujemy, że z dniem 31.01.2017 r. rozpocznie się szkolenie zawodowe o tematyce "Instalator systemów fotowoltaicznych i pomp ciepła" dla trzeciej grupy szkoleniowej.

13.01.2017
Informujemy, że z dniem 16.01.2017 r. rozpocznie się szkolenie zawodowe o tematyce "Profesjonalny handlowiec z obsługą kasy fiskalnej i komputera" dla pierwszych dwóch grup szkoleniowych.

04.01.2017
Firma Joanna Mirowska-Wieczorek Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Zdrowia Psychosomatycznego VIAMED w związku z realizacją projektu "Czas na nowe kwalifikacje!" RPLU.09.01.00-06-0028/15 zaprasza potencjalnych wykonawców do składania ofert na przeprowadzenie Poradnictwa zawodowego w zakresie: Indywidualnych spotkań z psychologiem (Etap 2) dla maksymalnie 23 Uczestników/czek Projektu (UP) oraz Grupowych warsztatów (Etap 3) dla maksymalnie 6 grup szkoleniowych, średnio 11 UP na grupę, razem 66 UP.

czesc_opisowa_poradnictwo

czesc_ofertowa_poradnictwo

19.12.2016

UWAGA!

Firma Joanna Mirowska-Wieczorek Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Zdrowia Psychosomatycznego VIAMED w związku z realizacją projektu „Czas na nowe kwalifikacje!” RPLU.09.01.00-06-0028/15 zaprasza potencjalnych wykonawców do składania ofert na przeprowadzenie Szkoleń zawodowych dla 6 grup szkoleniowych średnio 11 Uczestników/czek Projektu (UP)/na grupę, razem 66 UP.- zmianie uległy zapisy:

- POZOSTAŁE POSTANOWIENIA punkt 9: Zamawiający informuje, iż każdy Wykonawca ubiegający się o realizację zamówienia publicznego zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert do wniesienia w pieniądzu wadium w wysokości 3% wartości jego oferty (w zaokrągleniu do pełnych złotych w górę) na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy 96 1240 5497 1111 0010 4752 2643 Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty potwierdzenie wpłaty wadium. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, odmawia lub uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym lub też nie przedłoży wymaganych procedurą dokumentów i oświadczeń – bez względu, czy jest to zawinione czy też niezawinione przez Wykonawcę. 

- SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA OFERT punkt 5:Oferta musi być złożona do dnia 23.12.2016 r. do godziny 10.00 Decyduje godzina wpływu oferty. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

zapytanie_ofertowe_szkolenia

czesc_ofertowa_szkolenia

14.12.2016

Informacja o wyniku postępowania dotyczącego przeprowadzenia Poradnictwa Zawodowego - etap 1: Spotkania z Doradcą Zawodowym dla maksymalnie 66 osób w Lublinie w ramach projektu "Czas na nowe kwalifikacje" RPLU.09.01.00-06-0028/15.

protokół_z_wyboru_ofert_poradnictwo_zaw.

12.12.2016

Firma Joanna Mirowska-Wieczorek Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Zdrowia Psychosomatycznego VIAMED w związku z realizacją projektu „Czas na nowe kwalifikacje!” RPLU.09.01.00-06-0028/15 zaprasza potencjalnych wykonawców do składania ofert na przeprowadzenie Szkoleń zawodowych dla 6 grup szkoleniowych średnio 11 Uczestników/czek Projektu (UP)/na grupę, razem 66 UP. 

zapytanie_ofertowe_szkolenia

czesc_ofertowa_szkolenia

05.12.2016

Firma Joanna Mirowska-Wieczorek Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Zdrowia Psychosomatycznego VIAMED w związku z realizacją projektu „Czas na nowe kwalifikacje!” RPLU.09.01.00-06-0028/15 zaprasza potencjalnych wykonawców do składania ofert na przeprowadzenie Poradnictwa zawodowego- Etap 1 spotkania z Doradcą zawodowym dla maksymalnie 66 osób w Lublinie.

część_opisowa_-_poradnictwo_zaw.

część_ofertowa_poradnictwo_zaw.

16.11.2016 

Informacja o wyniku postępowania dotyczącego przeprowadzenia Indywidualnych Planów Działania (IPD) dla maksymalnie 66 osób w Lublinie w ramach projektu „Czas na nowe kwalifikacje!” RPLU.09.01.00-06-0028/15.

protokół_z_wyboru_ofert_ipd

08.11.2016

Firma Joanna Mirowska-Wieczorek Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Zdrowia Psychosomatycznego VIAMED w związku z realizacją projektu „Czas na nowe kwalifikacje!” RPLU.09.01.00-06-0028/15 zaprasza potencjalnych wykonawców do składania ofert na przeprowadzenie Indywidualnych Planów Działania (IPD) dla maksymalnie 66 osób w Lublinie. 

czesc_opisowa_ipd

czesc_ofertowa_ipd

28.10.2016

Informujemy, że nadal trwa rekrutacja do projektu „Czas na nowe kwalifikacje!”. Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie zachęcamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego lub osobistego zgłaszania się w siedzibie Biura Projektu.

01.09.2016

Informujemy, że rozpoczęła się realizacja projektu „Czas na nowe kwalifikacje!”. Projekt będzie realizowany do dnia 31.07.2017 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś 9: Rynek pracy, Działanie 9.1: Aktywizacja zawodowa.

Jednocześnie informujemy, że ruszyła rekrutacja do niniejszego projektu. Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie zachęcamy do zapoznania się z jego założeniami (zakładka "O projekcie"). 

Kontakt:

e-mail: nowekwalifikacje@op.pl

telefon: 885 423 436

biuro projektu: ul. Sławinkowska 120A; 20-810 Lublin, tel. 817466941

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Wartość projektu: 1 243 669, 49 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 057 119, 06 zł

Przekaż innym

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

*
*