Czas na działanie!

eulogo

O projekcie

Głównym celem zakończonego projektu było osiągnięcie wyższej aktywność zawodowo-społecznej wśród 40 osób niepełnosprawnych (24 kobiet/16 mężczyzn), wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem), lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia, w wieku 18-64 lata, w tym co najmniej 20 osób bezrobotnych (zarejestrowanych w PUP/MUP jako osoby  bezrobotne), zamieszkujących (w rozumieniu przepisów KC) na terenie woj. lubelskiego, z priorytetowym traktowaniem osób zamieszkujących w gminach, na terenie których odsetek osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa jest wyższy niż średnia dla  woj. lubelskiego, tj. gminy: Serniki, Uścimów, Niedźwiada, Kamionka, Michów, Firlej, Ostrówek, Jeziorzany, Lubartów-gmina miejska, Lubartów-gmina wiejska, Bełżyce, Bychawa, Głusk, Jastków, m. Lublin, Mełgiew, Piaski, Rybczewice, Świdnik, Trawniki, w okresie od 01.07.2016-30.04.2017.

Grupa docelowa: 40 osób z  niepełnosprawnościami (w tym z  zaburzeniami psychicznymi), wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym; zamieszkujących (w rozumieniu przepisów KC) na terenie woj. lubelskiego, z priorytetowym traktowaniem mieszkańców  gmin (wymienionych w celu głównym), na terenie których odsetek osób korzystających z pomocy społecznej z powodu ubóstwa jest wyższy niż średnia dla woj. lubelskiego.

W ramach projektu oferowano następujące formy wsparcia:

 1. Indywidualny Plan Działania;
 2. Poradnictwo zawodowe;
 3. Poradnictwo psychologiczne przez cały okres trwania projektu;
 4. Szkolenia zawodowe;
 5. Staż zawodowy;
 6. Pośrednictwo pracy.

Projekt skierowany jest do 40 osób z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami psychicznymi):

 • osób wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
 • osób pozostających bez zatrudnienia, tj. osób w wieku 15-64 lata, niezatrudnionych, niewykonujących innej pracy zarobkowej, zdolnych i gotowych do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy, w tym osoby zarejestrowane we właściwym dla miejsca zamieszkania PUP jako bezrobotne;
 • 20 osób bezrobotnych, należących do 3 grupy osób sprofilowanych jako osoby oddalone od rynku pracy w rozum.art.33 ustawy z dn. 20.04.2004 r.;
 • zamieszkujących na terenie województwa lubelskiego, z priorytetowym traktowaniem mieszkańców gmin, na terenie których odsetek osób korzystających z pomocy społecznej z powodu ubóstwa jest wyższy niż średnia dla województwa lubelskiego, tj : gminy: Serniki, Uścimów, Niedźwiada, Kamionka, Michów, Firlej, Ostrówek, Jeziorzany, Lubartów - gm. miejska, Lubartów - gm. wiejska, Bełżyce, Bychawa, Głusk, Jastków, m. Lublin, Mełgiew, Piaski.

 

W ramach projektu bezpłatnie oferujemy:

 

 • Indywidualny Plan Działania – spotkania indywidualne (śr. 2 spotkania po 2h) 4h/UP (godziny zegarowe) prowadzone przez doradcę zawodowego. 
 • Poradnictwo zawodowe – spotkania grupowe (2 spotkania po 4h) 8h/grupę (godziny zegarowe) prowadzone przez doradcę zawodowego.
 • Poradnictwo psychologiczne – spotkania indywidualne (średnio 3h spotkania miesięcznie; 18h/UP – godziny zegarowe) prowadzone przez psychologa.
 • Szkolenia zawodowe – Szkolenie będzie trwało 120h; śr.20 spotkań (śr. 3 razy w tygodniu x 6h – przez godzinę rozumie się 45 min.). Szkolenia będą dopasowane do indywidualnych predyspozycji każdego UP. Po określeniu IPD dla każdego Uczestnika, dopasowane zostanie dla nich 1 spośród 4 proponowanych szkoleń:

          - Pracownik kancelaryjny (ze specjalizacją kadry i płace);

          - Asystent ds. księgowości;

          - Operator wprowadzania danych;

          - Pracownik ds. logistyki.

W ramach szkoleń odbędą się zajęcia praktyczne i teoretyczne. Uczestnikom przysługuje zwrot kosztów dojazdu, materiały szkoleniowe oraz catering. Każdy z Uczestników otrzyma stypendium szkoleniowe. Szkolenia kończą się procesem walidacji i certyfikacji, tj.  egzaminem i uzyskaniem dokumentu potwierdzającego  umiejętności, kompetencji i kwalifikacji Uczestników. Po zakończeniu szkolenia (warunkiem jest uzyskanie 80% obecności) Uczestnicy otrzymają zaświadczenia ukończenia szkolenia i będą mogli przystąpić do egzaminu zewnętrznego. Warunkiem zakończenia udziału w projekcie jest udział w egzaminie. Po pozytywnym zdaniu egzaminu Uczestnicy otrzymają certyfikaty.

 • Staż zawodowy – w wymiarze 3 miesięcy, max. 8 h/dzień, max. 40 h /tyg. (dla osób niepełnosprawnych z umiarkowanym bądź znacznym stopniem niepełnosprawności max. 7h/dzień, max. 35h/tyg.). Staż umożliwi Uczestnikom wykorzystanie w praktyce umiejętności nabytych podczas szkoleń zawodowych, a także zdobycie doświadczenia. Przed przystąpieniem do stażu Uczestnicy zostaną skierowani na badania lekarskie – przysługuje im zwrot kosztów badań lekarskich. W trakcie stażu Uczestnikom przysługuje stypendium stażowe, ubezpieczenie NNW oraz zwrot kosztów dojazdu. Po zakończonym stażu Uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające odbycie stażu i oceny pisemne od pracodawców.
 • Pośrednictwo pracy – spotkania indywidualne, śr.2 spotkania x 2h, 4h/UP (godziny zegarowe), prowadzone przez pośrednika pracy.

Uczestnikom Projektu przysługuje stypendium szkoleniowe oraz stażowe 1750 zł/miesiąc;

Uczestnicy Projektu przy każdej formie wparcia otrzymają zwrot kosztów dojazdu.

Aktualności

Informujemy, że Biuro Projektu w dniu 14.04.2017 r. będzie zamknięte.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 16 sierpnia 2016 r. pierwsza 10 - osobowa grupa uczestników/czek projektu rozpoczęła zajęcia indywidualne z Indywidualnego Planu Działania.

Projekt CZAS NA DZIAŁANIE! jest realizowany w okresie od 1 lipca 2016 roku do 30 kwietnia 2017 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś 11: Włączenie społeczne, Działanie 11.1: Aktywne włączenie.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 18 sierpnia 2016 r. również rozpoczęły się indywidualne zajęcia z Poradnictwa Psychologicznego.

Zamieszczamy aktualne harmonogramy prowadzonych zajęć z uczestnikami/czkami projektu:

1. Harmonogram realizacji zajęć z Indywidualnego Planu Działania.

czas_na_dzialanie_111/harmonogram_realizacji_wsparcia_ipd_pzpviamed.doc

czas_na_dzialanie_111/harmonogram_32.doc

harmonogram_14-15.09.2016_r.

czas_na_dzialanie_111/harmonogram_22-24.09.2016_r.doc

czas_na_dzialanie_111/harmonogram_03.10-05.10.2016_r.doc

czas_na_dzialanie_111/harmonogram_10.10-12.10.2016_r.doc

czas_na_dzialanie_111/harmonogram_13.10-18.10.2016_r..doc

harmonogram_19.10-23.10.2016_r.

2. Harmonogram realizacji zajęć z Poradnictwa Psychologicznego.

czas_na_dzialanie_111/harmonogram_realizacji_wsparcia_poradnictwo_psychologiczne_pzpviamed.doc

czas_na_dzialanie_111/harmonogram_3.doc

czas_na_dzialanie_111/harmonogram_4.doc

czas_na_dzialanie_111/harmonogram_51.doc

3. Harmonogram realizacji zajęć z Poradnictwa zawodowego.

czas_na_dzialanie_111/harmonogram_12.doc

czas_na_dzialanie_111/harmonogram_realizacji_wsparcia_2016.09.20.pdf

harmonogram_17.10-18.10.2016_r..doc

Szanowni Państwo,

Joanna Mirowska-Wieczorek Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Zdrowia Psychosomatycznego VIAMED na terenie województwa lubelskiego, w ramach projektu Czas na działanie! nr projektu RPLU.11.01.00-06-0010/15 planuje zrealizowanie indywidualnych spotkań z Poradnictwa Psychologicznego dla uczestników/czek projektu w ramach zadania: Integracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych przez cały okres jego uczestnictwa w projekcie w planowanym terminie: wrzesień 2016 r. - kwiecień 2017 r.

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniami ofertowymi i do składania ofert.

◊ Zapytanie ofertowe z dnia 24.08.2016 r. dotyczy wyboru jednego psychologa, który przeprowadzi Poradnictwo Psychologiczne, w ramach projektu "Czas na działanie!" numer projektu RPLU.11.01.00-06-0010/15

 czas_na_dzialanie_111/zasada_konkurencyjnosci_-_psycholog_wlasciwa_wersja.pdf

czas_na_dzialanie_111/czesc_ofertowa.docx

Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy informacje o wyniku postępowania dot. realizacji Poradnictwa Psychologicznego w ramach projektu Czas na działanie!

 czas_na_dzialanie_111/informacje_o_wynikach_postepowania_dotyczacego_realizacji_poradnictwa_psychologicznego_w_ramach_projektu_czas_na_dzialanie.docx

Szanowni Państwo,

Joanna Mirowska-Wieczorek Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Zdrowia Psychosomatycznego VIAMED na terenie województwa lubelskiego, w ramach projektu Czas na działanie! nr projektu RPLU.11.01.00-06-0010/15 planuje zrealizowanie szkoleń zawodowych dla maksymalnie 40 uczestników/czek projektu, średnio 4 grupy po 10 osób  w okresie od 09.2016 r. do 01.2017 r.

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym i do składania ofert.

◊ Zapytanie ofertowe z dnia 02.09.2016 r. dotyczy wyboru Wykonawcy.

czas_na_dzialanie_111/czesc_ofertowa_1.docx

czas_na_dzialanie_111/czesc_opisowa.pdf

 

Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy informacje o wyniku postępowania dot. realizacji szkoleń zawodowych w ramach projektu Czas na działanie!

czas_na_dzialanie_111/wynik_szkolenia_zawodowe.docx

Uprzejmie informujemy,

Zamieszczamy aktualne harmonogramy prowadzonych Szkoleń zawodowych dla uczestników/czek projektu.

1. Harmonogram szkolenia zawodowego - operator wprowadzania danych, I grupa szkoleniowa, data rozpoczęcia szkolenia: 29.09.2016 r.

czas_na_dzialanie_111/harmonogram_realizacji_wsparcia-1.docx

czas_na_dzialanie_111/harmonogram_gr_1.doc

 files/16/gfx/czas_na_dzialanie_111/harmonogram_szkolenia_pracownik_kancelaryjny.%5B2%5D.docx

 files/16/gfx/czas_na_dzialanie_111/harmonogram%20realizacji%20wsparcia%202016.10.31.pdf

files/16/gfx/czas_na_dzialanie_11files/16/gfx/czas_na_dzialanie_111/pismo%20z%20dnia%2009.12.2016r.%20aktualizacja%20harmonogramu.pdf1/pismo%20z%20dnia%2009.12.2016r.%20aktualizacja%20harmonogramu.pdf

 Lublin, luty 2017 r.

Uprzejmie informujemy,

Z dniem 01.02.2017 r. 39 uczestników/czek projektu rozpoczęło 3-miesięczne staże zawodowe.

Kontakt projektu:

e-mail: projektdzialanie@gmail.com

tel.: 885 423 439

Biuro projektu: Sławinkowska 120A; 20-810 Lublin, tel. 817466941

www.funduszeeuropejskie.gov.pl,

Osiągnięte rezultaty:

- Liczba osób poszukujących pracy po zakończeniu projektu: min.18;

- Liczba osób pracujących po opuszczeniu projektu: wymiar zatrudnieniowy- min. 10;

- Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje: min. 13

Wartość projektu: 835 782,00 zł.

Wkład Funduszy Europejskich w projekt „Czas na działanie!”: 710414,70 zł

Przekaż innym

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

*
*