VIA SUBSYDIUM

EFRR_kolor poziom

O projekcie

Celem głównym projektu jest: Integracja  społeczna oraz poprawa dostępu do rynku pracy 100 osób niepełnosprawnych (55 Kobiet/45 Mężczyzn) z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19.08.1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 546) i osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w województwie lubelskim poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług  reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej - do IX.2020 r.

Projekt zakłada realizację wskaźników:

1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu- 32 osoby

2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu- 45 osób

3. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu(łącznie z pracującymi na własny rachunek)- 22 osoby

4. Wskaźnik efektywności społecznej

-w odniesieniu do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym-min.34%

-w odniesieniu do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi-min.34%

5. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej

-w odniesieniu do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym-min.22%

-w odniesieniu do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi-min.12%

Projekt realizowany jest w okresie od 10.2018 r. do 30.09.2020 r.

W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 100 osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi
(minimum 55 kobiet), powyżej 18 roku życia, wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na obszarze województwa lubelskiego w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Grupę docelową stanowić będą:

 • Osoby bierne zawodowo ( co najmniej 45%, tj. co najmniej 45 osób w tym co najmniej 23 kobiety).
 • Osoby bezrobotne należące do III profilu osób oddalonych od rynku pracy (maksimum 55 %, tj. najwyżej 55 osób

Uczestnikami/czkami projektu mogą zostać osoby spełniające następujące warunki (łącznie):

 •  Osoby niepełnosprawne z zaburzeniami psychicznymi ( minimum 55 kobiet).
 • Osoby powyżej 18 roku życia.
 • Osoby wykluczone (w tym dotkniętych ubóstwem) lub zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
 • Osoby zamieszkałe na terenie woj. lubelskiego (tj. zamieszkują, w rozumieniu KC, na terenie woj. lubelskiego).
 • Osoby pozostające bez zatrudnienia (w tym osoby bezrobotne należące do III profilu osób oddalonych od rynku pracy) 
 • Osoby zdolne i gotowe do uczestnictwa w oferowanym wsparciu, w tym 6-miesięcznych stażach zawodowych oraz są zdolni/e i gotowi/e do podjęcia zatrudnienia w min. połowie wymiaru czasu pracy.

 Wsparcie oferowane w ramach projektu:

 • Pogłębiona diagnoza zaburzeń psychicznych 
 • Doradztwo zawodowe 
 • Diagnoza psychologiczna 
 • Specjalistyczne doradztwo indywidualne typu Life Skills 
 • Specjalistyczne warsztaty wyjazdowe wg. autorskiego programu „Rozwój kompetencji interpersonalnych”
 • Szkolenie warsztatowe z zakresu aktywnych technik poszukiwania pracy 
 • Program aktywizacji edukacyjnej w zakresie kompetencji kluczowych 
 • Szkolenia zawodowe – Szkolenia zawodowe kończące się egzaminem i dokumentem potwierdzającym uzyskane kwalifikacje lub kompetencje 
 • Indywidualne pośrednictwo pracy
 • Staże zawodowe (6 miesięcy)

W trakcie udziału w projekcie Uczestnicy/czki otrzymają:

 • Stypendium szkoleniowe
 • Stypendium stażowe - 1.401,00 zł netto/brutto miesięcznie
 • Zwrot kosztów dojazdu za okres stażu
 • Materiały szkoleniowe
 • Wsparcie doradcy zawodowego, psychologa, pośrednika pracy i doświadczonych trenerów

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Wartość projektu: 4 375 175,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 3 718 898,75 PLN

Aktualności

Aktualności

30.11.2020

Informujemy, że realizacja projektu została zakończona.

19.05.2020

Informujemy, że realizacja projektu Via Subsydium RPLU.11.01.00-06-0222/17 została wydłużona do 30.11.2020 r.

05.05.2020

Informujemy, że z dniem 06.05.2020r. rozpocznie się szkolenie zawodowe o tematyce "Pomoc kuchenna" dla 10 grupy szkoleniowej.

Informujemy, że z dniem 06.05.2020r. rozpocznie się szkolenie zawodowe o tematyce "Pracownik biurowy z obsługą klienta" dla 9 grupy szkoleniowej

Informujemy, że z dniem 07.05.2020r. rozpocznie się szkolenie zawodowe o tematyce "Pracownik biurowy z elementami social media" dla 8 grupy szkoleniowej.

12.02.2020

Informujemy, że z dniem 15.02.2020r. rozpocznie się szkolenie zawodowe o tematyce "Pracownik ochrony" dla 7 grupy szkoleniowej.

Informujemy, że z dniem 14.02.2020r. rozpocznie się szkolenie zawodowe o tematyce "Pracownik administracyjno biurowy" dla 6 grupy szkoleniowej.

08.01.2020

Informujemy, że realizacja projektu Via Subsydium RPLU.11.01.00-06-0222/17 została wydłużona do 31.10.2020 r.

02.01.2020

Informujemy, że rekrutacja do projektu „VIA SUBSYDIUM” została zakończona.

03.12.2019

Informujemy, że z dniem 05.12.2019r. rozpocznie się szkolenie zawodowe o tematyce "Pracownik biurowy z elementami social media" dla 5 grupy szkoleniowej.

25.10.2019

Informujemy, że z dniem 29.10.2019r. rozpocznie się szkolenie zawodowe o tematyce "Pracownik biurowy z elementami social media" dla 4 grupy szkoleniowej.

28.08.2019

Informujemy, że z dniem 30.08.2019r. rozpocznie się szkolenie zawodowe o tematyce "Florystyka" dla 3 grupy szkoleniowej.

24.06.2019

Informujemy, że z dniem 29.06.2019 r. rozpocznie się szkolenie zawodowe o tematyce "Pracownik administracyjno-biurowy" dla  1 grupy szkoleniowej.

Informujemy, że z dniem 28.06.2019 r. rozpocznie się szkolenie zawodowe o tematyce "Pracownik administracyjno-biurowy" dla 2 grupy szkoleniowej.

15.05.2019

Informujemy, że nadal trwa rekrutacja do projektu „VIA SUBSYDIUM”. Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie zachęcamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego lub osobistego zgłaszania się w siedzibie Biura Projektu. Dokumenty rekrutacyjne w zakładce "Do pobrania"

29.04.2019

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 02.05.2019 biuro projektu będzie nieczynne.

29.04.2019

Firma Joanna Mirowska-Wieczorek Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Zdrowia Psychosomatycznego VIAMED w związku z realizacją projektu „VIA SUBSYDIUM” nr RPLU.11.01.00-06-0222/17  zaprasza do wyceny kosztów usługi: zakupu oraz wydruku materiałów szkoleniowych oraz zapewnienia wyżywienia na terenie województwa lubelskiego.

Postępowanie - nierozstrzygnięte.

17.04.2019

Uwaga

W związku ze zbliżającymi się Świętami uprzejmie informujemy, że biuro projektu w dniu 19.04.0219 będzie zamknięte.

05.03.2019

Zapraszamy do udziału w projekcie osoby niepełnosprawne z zaburzeniami psychicznymi zamieszkujące woj. lubelskie, niepracujące. Potrzebne dokumenty znajdują się w zakładce "Dokumenty rekrutacyjne".

21.12.2018

Zdrowych, pogodnych i pełnych radości
świąt Bożego Narodzenia
a także wielu wspaniałych chwil
spędzonych w gronie najbliższych
życzy Zespół projektu "VIA SUBSYDIUM"

05.12.2018

Firma Joanna Mirowska-Wieczorek Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Zdrowia Psychosomatycznego VIAMED w związku z realizacją projektu „VIA SUBSYDIUM” nr RPLU.11.01.00-06-0222/17  zaprasza do wyceny kosztów kompleksowej realizacji usługi przeprowadzenia diagnozy nozologicznej.

PSYCHIATRA-VIA SUBSYDIUM_ część opisowa

psychiatra-VIA SUBSYDIUM_CZĘŚĆ OFERTOWA

03.12.2018

Informujemy, że nadal trwa rekrutacja do projektu „VIA SUBSYDIUM”. Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie zachęcamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego lub osobistego zgłaszania się w siedzibie Biura Projektu. Dokumenty rekrutacyjne do pobrania w zakładce "Do pobrania"

29.11.2018

Firma Joanna Mirowska-Wieczorek Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Zdrowia Psychosomatycznego VIAMED w związku z realizacją projektu „VIA SUBSYDIUM” nr RPLU.11.01.00-06-0222/17  zaprasza do wyceny kosztów kompleksowej realizacji usługi ubezpieczenia NNW  dla 100 Uczestników/czek projektu (UP) niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi objętych wsparciem we wszystkich formach wparcia w ramach projektu.

ubezpieczenie_VIA SUBSYDIUM_część opisowa

ubezpieczenie -VIA SUBSYDIUM_CZĘŚĆ OFERTOWA

19.11.2018

Informujemy, że rozpoczęła się realizacja projektu „VIA SUBSYDIUM”. Projekt jest realizowany od dnia 01.10.2018 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś 11: Włączenie społeczne, Działanie 11.1: Aktywne włączenie.

Jednocześnie informujemy, że ruszyła rekrutacja do niniejszego projektu. Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie zachęcamy do zapoznania się z jego założeniami. Założenia znajdują się w zakładce "O projekcie".

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa - VIA SUBSYDIUM

Dokumenty rekrutacyjne

Rekrutacja prowadzona będzie zgodnie z zasadą równości szans płci i niedyskryminacji.

Rekrutacja będzie otwarta, prowadzona na terenie województwa lubelskiego w trybie ciągłym od 01.10.2018 r. do 31.12.2019 r. lub do momentu zrekrutowania grupy docelowej projektu.

Warunkiem zakwalifikowania do udziału w projekcie jest:

a) złożenie kompletu dokumentów tj.:

 • Formularz zgłoszeniowy VIA SUBSYDIUM,
 • Oświadczenie potwierdzające spełnienie kryteriów grupy docelowej (OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA),
 • Oświadczenie o statusie na rynku pracy (w odniesieniu do osób o statusie osoby bezrobotnej zarejestrowanej w urzędzie pracy dodatkowo zaświadczenie z urzędu pracy potwierdzające status),
 • Regulamin rekrutacji i uczestnictwa - VIA SUBSYDIUM rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie
 • Dokumenty dotyczące stanu zdrowia lub oświadczenie i diagnozę/opinię/zaświadczenie od lekarza psychiatry lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w zakresie zdrowia psychicznego.
 • Oświadczenie o występowaniu trudności w zakresie zdrowia psychicznego.

b) spełnienie wymogów formalnych.

c) zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz złożenie kompletu dokumentów listownie, telefonicznie (faxem), elektronicznie lub osobiście w siedzibie Biura Projektu przy ul. Sławinkowskiej 120 A w Lublinie (pon.-pt. 8.00-16.00):

d) pozytywne zakwalifikowanie przez Komisję Rekrutacyjną.

Dokumenty dostępne są na stronie internetowej http://nzozprojektyunijne.viamedline.pl/projekty-unijne/via-subsydium/ oraz w siedzibie Biura projektu przy ul. Sławinkowskiej 120 a, 20-810 Lublin.

Złożenie dokumentów nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do projektu.
O zakwalifikowaniu decyduje Komisja Rekrutacyjna.

ETAP I

Ocena formalna:

 • Weryfikacja poprawności i kompletności złożonych dokumentów rekrutacyjnych i danych (wypełnienie wszystkich wymaganych pól, czytelne podpisy, kompletność dokumentów rekrutacyjnych, spełnianie kryteriów grupy docelowej)

ETAP II

 1. Rozmowa z Komisją Rekrutacyjną – ustalenie indywidualnej sytuacji każdej osoby ( na podstawie analizy dokumentów rekrutacyjnych, rozmowy z komisją).
 2. Przyznane zostaną punkty dodatkowe:
 • Osoby o niskich kwalifikacjach :
 • ISCED 1: + 5 pkt.
 • ISCED 2: + 5 pkt.
 • ISCED 3: +5 pkt.
 • ISCED 4 i wyżej: + 1 pkt.
 • Doświadczenie zawodowe:
 • 0-5 lat: + 10 pkt.
 • 6-10 lat: + 5 pkt.
 • Powyżej 10 lat: + 3 pkt.
 • Motywacja do udziału w projekcie i zmiany sytuacji życiowej:
 • Niska : 0 pkt.
 • Średnia: 5 pkt.
 • Wysoka: 10 pkt.
 • Obszar zamieszkania
  Gminy wiejskie: +5 pkt.
 • Kobiety: +5 pkt.
 1. Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej:
 • Rozpatrzenie wyników w podziale na kobiety i mężczyzn.
 • Zestawienie wyników.
 • Utworzenie listy rankingowej – w przypadku takiej samej liczby punktów pierwszeństwo w projekcie będą miały Kobiety.
 • Utworzenie grup Uczestników projektu zgodnie z wytycznymi grupy docelowej.
 • Poinformowanie Uczestników projektu o wynikach.
 • Utworzenie listy rezerwowej.
 • Opracowanie protokołu z rekrutacji.
 1. Osoby zakwalifikowane do projektu zobowiązane są potwierdzić spełnianie kryteriów grupy docelowej oraz danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym na wzorze dostarczonym przez Organizatora Projektu przed uczestnictwem w pierwszej formie wsparcia.
 2. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie podpiszą umowę/kontrakt uczestnictwa w projekcie.
 3. Osoby zakwalifikowane do projektu staną się Uczestnikami/czkami Projektu po podpisaniu oświadczenia Uczestnika/czki o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenia potwierdzającego spełnienie kryteriów grupy docelowej oraz oświadczenia przystąpienia do projektu.
 4. Za wyłonienie Uczestników/czek Projektu odpowiada Komisja
  W skład wchodzą: Koordynator/ Spec. ds. organizacji
 1. Decyzja Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna i wiążąca.

Więcej szczegółów dotyczących procesu rekrutacji znajduje się w Regulamin rekrutacji i uczestnictwa - VIA SUBSYDIUM.

Kontakt:

Biuro projektu:

ul. Sławinkowska 120 A, 20-810 Lublin

tel. 81 746 69 41, 572 874 113

Przekaż innym

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

*
*