Jestem, pamiętam

EFRR_kolor poziom

O projekcie

Beneficjent Joanna Mirowska-Wieczorek Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Zdrowia Psychosomatycznego VIAMED dnia 01.03.2022r. rozpoczął realizację projektu „Jestem, pamiętam” nr RPLU.11.02.00-06-0143/20. Projekt realizowany jest na terenie miasta Lublin w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś 11: WŁĄCZENIE SPOŁECZNE, Działanie 11.2: „Usługi społeczne i zdrowotne”.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.03.2022r. do 31.10.2023r.

Cel główny projektu: wzrost dostępności usług społecznych i zdrowotnych dla 25 osób (18 kobiet i 7 mężczyzn) wykluczonych/ zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z Lublina, w wieku 60+, w tym w szczególności osób niepełnosprawnych lub leczonych psychiatrycznie lub neurologicznie lub z zaburzeniami poznawczymi w okresie od 01.03.2022r. do 31.10.2023r. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację usług społecznych, zdrowotnych i wsparcia na rzecz UP obejmującego specyficzne potrzeby:

 • Diagnozowanie/monitorowanie usług prozdrowotnych
 • Wsparcie kulturalno - społeczne
 • Wsparcie profilaktyczno - edukacyjne
 • Wsparcie opiekuńcze i wspomagające
 • Wsparcie dla tworzenia/ funkcjonowania placówek świadczących usługi społeczne i formy wsparcia w społeczności lokalnej

Grupa docelowa: Projekt skierowany jest do 25 osób w wieku 60 lat i więcej (18 kobiet i 7 mężczyzn) z miasta Lublin województwa lubelskiego (w przypadku osób fizycznych pracują lub zamieszkują na obszarze miasta Lublin w rozumieniu przepisów KC), w tym w szczególności osób niepełnosprawnych lub leczonych psychiatrycznie lub neurologicznie lub osób z zaburzeniami poznawczymi.

Zgodnie z SZOOP w ramach Działania 11.2 RPO WL grupę docelową stanowią:

 • osoby starsze wykluczone lub zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym m.in. osoby z niepełnosprawnościami, z zaburzeniami psychicznymi, osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, o ile mieszczą się w katalogu osób wskazanym w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020”;
 • otoczenie osób wykluczonych społecznie jeśli pojawi się uzasadniona potrzeba (np. w wyniku diagnozy psychologa).

Zakres wsparcia:

W ramach projektu będą prowadzone następujące zadania:

 Zadanie 1 – Diagnoza i monitorowanie IPT

 • Diagnoza spotkania z psychologiem
 • Diagnoza spotkania z lekarzem psychiatrą
 • Diagnoza spotkania z lekarzem geriatrą
 • Diagnoza spotkania z lekarzem neurologiem
 • Indywidualne monitorowanie IPT – psycholog
 • Indywidualne konsultacje IPT – lekarz psychiatra
 • Indywidualne konsultacje IPT – lekarz geriatra

Zadanie 2 – Treningi i wsparcie w specyficznych problemach 

 • Indywidualny trening poznawczy
 • Indywidualny trening RehaCOM lub równoważny
 • Indywidualny trening wirtualny funkcji poznawczych
 • Trening grupowy kognitywny/reminiscencyjny - wsparcie skierowane do 18UP
 • Spotkania z terapeutą środowiskowym – wsparcie skierowane do 10UP
 • Spotkania z terapeutą odwykowym – wsparcie skierowane do 5UP
 • Spotkania z logopedą – wsparcie skierowane do 5UP
 • Spotkania z psychologiem – wsparcie skierowane do 15UP

 Zadanie 3 - Wsparcie w wymiarze kulturalno-społecznym 

 • Muzykoterapia-relaksacja – spotkania grupowe
 • Arteterapia – spotkania grupowe
 • Rękodzieło artystyczne/ zajęcia manualne – spotkania grupowe
 • Warsztaty podnoszące kompetencje społeczne– spotkania grupowe
 • Wyjazd edukacyjny do Nałęczowa lub Kazimierza Dolnego
 • Wyjazd edukacyjny do Zwierzyńca i/lub Roztocza

Zadanie 4 - Wsparcie w wymiarze profilaktyczno-edukacyjnym 

 • Indywidualna psychoterapia
 • Warsztaty z zakresu edukacji zdrowotnej – spotkania grupowe
 • Konsultacje z dietetykiem
 • Zajęcia ogólnoruchowe – spotkania grupowe
 • Nordic walking – spotkania grupowe
 • Zajęcia aerobowe – spotkania grupowe
 • Warsztaty dotyczące bezpieczeństwa – spotkania grupowe
 • Indywidualne poradnictwo prawne

Zadanie 5 - Wsparcie asystenckie  –wyłącznie dla 3 osób z niepełnosprawnościami (w szczególności zaliczonych do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności) - wspieranie osób niepełnosprawnych w wykonywaniu czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania społecznego.

Zadanie 6 – Wsparcie dla tworzenia/ funkcjonowania miejsc świadczących usługi społeczne i formy wsparcia w społeczności lokalnej w formie klubu seniora

W ramach projektu zostanie utworzone miejsce wsparcia dla seniorów, gdzie będą mogli uczestniczyć w dedykowanych zajęciach, warsztatach, spotkaniach okolicznościowych , ale też jako miejsce własnych spotkań według zapotrzebowania, jako element zagospodarowania czasu.

 Projekt zakłada realizację wskaźników:

 1. Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu – 28 sztuk
 2. Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu – 28 sztuk

Biuro projektu: ul. Sławninkowska 120A, 20-810 Lublin

Kontakt:

Tel. (81) 746 69 41 lub 572 874 113

e-mail: projekt.viamed@gmail.com

Wartość projektu: 1 701 293,59 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 1 446 098, 59 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Aktualności

Aktualności

10.08.2022r.

Joanna Mirowska-Wieczorek Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Zdrowia Psychosomatycznego VIAMED w związku z realizacją projektu „Jestem, pamiętam” nr RPLU.11.02.00-06-0143/20 zaprasza do wyceny kosztów kompleksowej realizacji usługi tj. warsztatów bezpieczeństwa

Rozeznanie rynku - Warsztaty bezpieczeństwa - część ofertowa

Rozeznanie rynku - Warsztaty bezpieczeństwa - część opisowa

22.07.2022r.

Joanna Mirowska-Wieczorek Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Zdrowia Psychosomatycznego VIAMED w związku z realizacją projektu „Jestem, pamiętam” nr RPLU.11.02.00-06-0143/20 zaprasza do wyceny kosztów kompleksowej realizacji usługi tj. grupowych warsztatów edukacji zdrowotnej

Rozeznanie rynku - edukacja zdrowotna - część opisowa

Rozeznanie rynku - edukacja zdrowotna - część ofertowa

19.07.2022r.

Joanna Mirowska-Wieczorek Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Zdrowia Psychosomatycznego VIAMED w związku z realizacją projektu „Jestem, pamiętam” nr RPLU.11.02.00-06-0143/20 zaprasza do wyceny kosztów kompleksowej realizacji usługi tj. zapewnienie wyżywienia: przygotowanie i dostarczenie wyżywienia do Klubu Seniora na terenie miasta Lublin, ul. Szewska 6a, 20-086 Lublin

Catering - Rozeznanie rynku - Część opisowa

Catering - Rozeznanie rynku - Część ofertowa

15.07.2022r.

Joanna Mirowska-Wieczorek Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Zdrowia Psychosomatycznego VIAMED w związku z realizacją projektu „Jestem, pamiętam” nr RPLU.11.02.00-06-0143/20 zaprasza do wyceny kosztów kompleksowej realizacji usługi przeprowadzenia zajęć arteterapii

 Zajęcia arteterapii - Rozeznanie rynku - część opisowa

Zajęcia arteterapii - Rozeznanie rynku - część ofertowa

15.07.2022r.

Joanna Mirowska-Wieczorek Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Zdrowia Psychosomatycznego VIAMED w związku z realizacją projektu „Jestem, pamiętam” nr RPLU.11.02.00-06-0143/20 zaprasza do wyceny kosztów kompleksowej realizacji usługi przeprowadzenia zajęć manualnych grupowych

Zajęcia manualne - Rozeznanie rynku - część opisowa

Zajęcia manualne - Rozeznanie rynku - część ofertowa

01.07.2022r.

Informujemy, że nadal trwa rekrutacja do projektu „Jestem, pamiętam” nr RPLU.11.02.00-06-0143/20

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie zachęcamy do kontaktu telefonicznego: 572 874 113 lub wizyty w biurze projektu pod adresem ul. Sławninkowska 120A, 20-810 Lublin.

20.06.2022r.

Joanna Mirowska-Wieczorek Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Zdrowia Psychosomatycznego VIAMED w związku z realizacją projektu „Jestem, pamiętam” nr RPLU.11.02.00-06-0143/20 zaprasza do wyceny kosztów kompleksowej realizacji usługi przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa prawnego 

Poradnictwo prawne - Rozeznanie rynku - część opisowa

Poradnictwo prawne - Rozeznanie rynku - część ofertowa

14.06.2022r.

Informujemy, że w dniu 17.06.2022r. biuro projektu będzie zamknięte

06.05.2022r.

Informujemy, że nadal trwa rekrutacja do projektu „Jestem, pamiętam” nr RPLU.11.02.00-06-0143/20

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie zachęcamy do kontaktu telefonicznego: 572 874 113 lub w biurze projektu pod adresem ul. Sławninkowska 120A, 20-810 Lublin.

11.04.2022r.

Joanna Mirowska-Wieczorek Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Zdrowia Psychosomatycznego VIAMED zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie oraz Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014 – 2020, przedstawia zestawienie projektów realizowanych w ramach CT 8 oraz CT 9 na obszarze miasta Lublin

Zestawienie projektów

https://rpo.lubelskie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/poznaj-projekty/lista-projektow/2022-rok/

Dodatkowo informujemy Uczestników o udzieleniu im ewentualnego wsparcia w procesie rekrutacji do tych projektów

01.03.2022

Informujemy, że rozpoczęła się realizacja projektu „Jestem, pamiętam” nr projektu RPLU.11.02.00-06-0144/20.

Jednocześnie informujemy, że ruszyła rekrutacja do niniejszego projektu. Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie zachęcamy do kontaktu telefonicznego: (81) 746 69 41

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Do pobrania

Informacje ogólne

 1. Rekrutacja prowadzona będzie z zachowaniem równego dostępu, zasad równości szans kobiet i mężczyzn, niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych, z poszanowaniem bezstronności i przejrzystości.
 2. Rekrutacja będzie ciągła, otwarta, prowadzona na terenie miasta Lublin od 01.03.2022r. do momentu zrekrutowania grupy docelowej projektu – 25 osób (18K/7M).
 3. Za wyłonienie Uczestników/czek Projektu odpowiada Komisja Rekrutacyjna w składzie:
 • Koordynator projektu,
 • Specjalista ds. rozliczeń,
 • Ewentualnie psycholog.
 1. Dokumenty wymagane od Kandydatów na Uczestnika/czkę Projektu w procesie rekrutacji:
 • Formularz zgłoszeniowy
 • Oświadczenie potwierdzające spełnienie kryteriów kwalifikowalności (dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy dodatkowo zaświadczenie z urzędu pracy o statusie osoby bezrobotnej
 • Oświadczenie o przesłankach wykluczenia społecznego
 • Oświadczenie o byciu osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu
 • Zobowiązanie do przekazania informacji po opuszczeniu projektu
 • Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub zaświadczenie wydane przez lekarza - jeśli dotyczy
 • Formularz usprawnień - jeśli dotyczy
 • Podpisany Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

    5. Dokumenty rekrutacyjne będą przekazywane Kandydatowi/ce na życzenie lub listownie/e-mail. Dokumenty dostępne są również na stronie internetowej:   http://nzozprojektyunijne.viamedline.pl/projekty-unijne/w-trakcie-realizacji/jestempamietam/, w siedzibie Biura projektu przy ul. Sławnikowskiej 120A w Lublinie. Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia kompletu poprawnie i czytelnie wypełnionych dokumentów wymienionych w §4 ust. I Informacje ogólne, pkt. 4 osobiście do Biura Projektu lub przesłania ich pocztą tradycyjną/ mailowo (oryginał dostarczony najpóźniej w pierwszym dniu wsparcia). Możliwość odbioru dokumentów rekrutacyjnych przez kadrę projektu od osób niepełnosprawnych. Możliwość np. dla kobiet mających obowiązki rodzinne złożenia skanu dokumentów (oryginały w 1 dniu wsparcia). Pomoc Kandydatom/kom, w tym w szczególności osobom niepełnosprawnym w wypełnieniu dokumentów rekrutacyjnych. Kandydaci/tki mają możliwość jednokrotnego uzupełnienia braków w dokumentach.

Kryteria uczestnictwa w projekcie

1. Warunkiem zakwalifikowania do udziału w projekcie jest:

  a) spełnienie wymogów formalnych.

  b) zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz złożenie kompletu wymaganych dokumentów listownie, elektronicznie, osobiście w siedzibie Biura Projektu przy ul. Sławinkowskiej w Lublinie (pon.-pt. 8.00-16.00)

  c) pozytywne zakwalifikowanie przez Komisję Rekrutacyjną.

2. Złożenie dokumentów nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do projektu - O zakwalifikowaniu decyduje Komisja Rekrutacyjna.

Etapy rekrutacji do projektu

 ETAP I - Ocena formalna tj.:

 • ocena spełnia/nie spełnia kryteriów udziału w projekcie; w sytuacji braków Uczestnik/czka zostanie wezwany/a do uzupełnienia dokumentów.

ETAP II – Ocena merytoryczna tj. weryfikacja:

 • formularza zgłoszeniowego wraz z regulaminem.
 • oświadczenia potwierdzającego spełnienie kryteriów kwalifikowalności do udziału w projekcie. Warunki kwalifikowalności UP: spełnienie kryteriów kwalifikowalności uprawniających do udziału w projekcie (na podstawie odpowiedniego oświadczenia/zaświadczenia), uzyskanie danych o osobie fizycznej o których mowa w zał. nr 1 i 2 do rozporządzenia EFS tj. m.in. płeć, status na rynku, wiek, wykształcenie, potrzebnych do monitorowania wskaźników i przeprowadzenia ewaluacji.
 • osoby niepełnosprawne: orzeczenie o niepełnosprawności lub zaświadczenie wydane przez lekarz
 • innych dokumentów o których mowa w § 4 Rekrutacja do projektu. I. Informacje ogólne. pkt.4.

ETAP III – Ocena sytuacji Uczestnika/czki projektu:

Projekt zakłada kryteria rekrutacji Uczestnika/czki zapewniające preferencje dla każdej z poniższych grup (3 pkt. za każdą):

 • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego tj. z powodu więcej niż jednej z przesłanek, o których mowa w rozdziale 3 pkt. 15 „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020”
 • osoby o znacznym/umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
 • osoby z niepełnosprawnością sprzężoną, osoby z niepełnosprawnością intelektualną, osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (wg Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych)
 • osoby których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ust. z dn.12.03.2004r. o pomocy społecznej
 • osoby z zaburzeniami psychicznymi zdefiniowane w ust. z dnia 19.08.1994r. o ochronie zdrowia psychicznego
 • osoby lub rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020; zakres wsparcia dla tych osób lub rodzin w ramach projektu nie będzie powielał działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z POPŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa w POPŻ
 • osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w rozumieniu „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020”
 • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszarów objętych programem rewitalizacji Lublin
 • kobiety

ETAP IV – Wyłonienie UP

 1. Opracowanie protokołu z rekrutacji.
 2. Opracowanie listy zakwalifikowanych osób z największą liczbą punktów. Wyniki dla K i M.
 3. W przypadku rezygnacji/nagłych przypadków losowych/niemożliwości uczestnictwa do projektu zostanie zakwalifikowana osoba z listy rezerwowej (osoby z listy rezerwowej zgodnie z zajmowanym miejscem na liście rezerwowej, o ile potwierdzą chęć uczestnictwa). Osoby z listy rezerwowej otrzymają wsparcie niewykorzystane przez osobę, którą zastąpiły. Udział w projekcie stałej liczby UP, co pozwoli zainteresowanym skorzystać ze wsparcia.
 4. Osoby zakwalifikowane do projektu zostaną poinformowane telefonicznie lub mailowo lub pocztą.
 5. Osoby zakwalifikowane do projektu staną się Uczestnikami/czkami Projektu po podpisaniu oświadczenia Uczestnika/czki o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenia potwierdzającego spełnienie kryteriów kwalifikowalności, danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym oraz oświadczenia przystąpienia do projektu (zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Umowy o dofinansowanie - warunek udzielenia wsparcia i oświadczenie o przyjęciu do wiadomości informacji dot. RODO).
 6. Decyzja Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna i wiążąca.
 7. W przypadku trudności z rekrutacją Beneficjent przeprowadzi dodatkowy nabór, zostaną zorganizowane dodatkowe spotkania informacyjne, Cały zespół projektu zostanie zaangażowany do  rekrutacji w Lublinie.

Dokumenty rekrutacyjne:

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Dokumenty rekrutacyjne

Dokumenty rekrutacyjne:

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Kontakt:

Biuro projektu:

ul. Sławinkowska 120 A, 20-810 Lublin

tel. 81 746 69 41, 572 874 113

Przekaż innym

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

*
*